Augusztus 16, 2022 - - Ábrahám, Teodor névnapja
Kispesti Napraforgó Óvoda
Menü
Bemutatkozás
Üdvözöljük a Kispesti Napraforgó Óvoda weboldalán!


A Wekerle-telep folytatásaként, az „öreg Kispesten” kellemes zöld övezetben, az út zajától távol, nyáron hűs árnyékot adó udvari fák árnyékában található a Kispesti Napraforgó Óvoda.
Az óvoda kertjét örökzöld és évelőnövények, virágok díszítik. A lombos fák alatt fajátékok, homokozók adnak lehetőséget a vidám, szabadban történő ügyességet, kreativitást fejlesztő játékokra.

Olyan szülők gyermekei, választják óvodánkat, akik tudják, hogy a 3-7 éves korosztály számára elsődleges fontosságú az érzelmi intelligencia fejlesztése, és hogy az egészséges személyiség kialakulásának záloga az egyéni fizikai – lelki – szellemi és szociális érés/fejlődés tiszteletben tartása mellett maga a játék, a belső motivációra épülő értelmi képesség fejlődését is következtető, tudatosan szervezett és irányított játékos /mozgásos tevékenységek tárháza. Vegyes összetételű csoportjainkban a testvérek, játszótéri kispajtások, volt bölcsődés társak együtt játszhatnak.
A csoportszobák fából készült bútorokkal vannak berendezve. Az óvó nénik és gyermekek által készített szép, esztétikus munkák díszítik a helyiségeket. Minden csoportban zöld növények találhatók, az öltözőkben és a közlekedő-helyiségekben is.

A gyermekek mozgásigényének kielégítésére és fejlesztésére jól felszerelt tornaszoba áll rendelkezésre. A gyermekek egészségének megóvása érdekében a só-szobát folyamatosan használják gyermekeink.
A gyógypedagógiai és logopédiai fejlesztéshez logopédiai és fejlesztőszoba áll rendelkezésre.
Az épületben öt csoport működik, melyből egy, kiemelten logopédiai ellátásban részesíti a gyermekeket.

Az intézményünkben vegyes összetételű csoportok működnek. A csoportok élete rugalmas napirend és hetirend szerint szerveződik. A csoportok két óvodapedagógusa és dajkája, valamint 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 2 fő pedagógiai asszisztens közreműködésével a gyermeki igények figyelembevételével és a szülők aktív bevonásával működik.
Nevelőtestületünk 13 fő, több munkatárs már évek óta együtt dolgozik, valamennyien szakképzettek, többen rendelkeznek egyéb szakirányú képesítéssel (környezeti nevelő, fejlesztőpedagógus, tehetségfejlesztő, drámapedagógus, óvodai „menedzser”, mentor).
A pedagógusok nevelőmunkáját szakképesítéssel rendelkező 6 fő dajka segíti. Rendelkeznek dajkaképzővel, korszerű HACCP élelmiszer egészségbiztonsági ismeretekkel is.
Sokoldalú munkánkat 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő logopédus, 1 fő óvodatitkár, 1 fő kertész segíti.

Nevelőtestületünk évek óta kiemelt feladatként kezeli a környezet megismerésére, ápolására, védelmére, és az egészséges életmódra való nevelést.
Az egészséges táplálkozási kultúra minden csoportban megvalósul.

A legfontosabb nevelési alapelveink:
 Közös kincsünk a gyermek. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, melyet az óvodai nevelés kiegészít, esetenként hátrányt csökkentő szerepet tölt be.
 A felnövekvő nemzedék, egészséges befektetés a jövőbe, ezért annak tudatosítása, hogy az élet és az egészség alapvető érték, a környezettudatos magatartás, egészséges életmód iránti igény felkeltése, alakítása és óvása mindannyiunk kötelessége.
 A megszerzett személyiségvonások akár egy egész életen át meghatározó jelentőségűek maradnak.
 Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes és szabad kibontakoztatására irányul, minden gyermek egyenlő esélyének biztosításával, és jogainak tiszteletben tartásával.
 A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű tagja csoportjának, és az óvodai közösségnek.
Főbb céljaink:
 Szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi (autonóm és öntörvényű), öndifferenciáló személyiségformálás.
 Pozitív én-kép, önismeret, optimista életszemlélet, identitástudat alakítása.
 Pozitív kompetenciaérzet támogatása („tudom, akarom, meg tudom csinálni”).
 Az együttjátszás során a társadalmi együttéléshez szükséges normák elsajátítása. Az egészséges életmód és a rendszeres fizikai tevékenység iránti fogékonyság, megalapozza a természeti emberi és tárgyi környezet, kultúra iránti pozitív érzelmi kötődést.
 Tevékenységközpontú szemléletünkkel mindazon képességek fejlesztése és ismeretanyag továbbadása, amelyekre az iskolába lépéshez szükség van.
Kiemelt feladataink:
 egészséges életmód alakítása
 érzelmi, az erkölcsi nevelés és a közösségi nevelés
 anyanyelvi- értelmi fejlesztés, nevelés.
Igy valósítjuk meg a tevékenységben történő tanulást:
 az utánzáson alapuló minta - és modellkövetés felkínálásával
 spontán tapasztalatszerzés biztosításával
 irányított megfigyeltetéssel, felfedezéssel, kísérletezéssel, gyakorlati akadálymegoldással (Dewey-szemlélet)
 érdeklődésre, kérdésekre épülő ismeretszerzéssel
 kezdeményezett és „kötelező” tevékenységekkel.
A tevékenységekben megvalósuló tanulás formái a következők:
Kötött:
 mindennapos egészségfejlesztő testmozgás
 minden napos (pihenés/elalvás előtt) mesélés

Kötetlen:
 rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
 ének, zene, énekes játék, tánc
 verselés, mesélés
 külső világ tevékeny megismerése matematikai tartalmakkal.

A szülők és a gyermekek tevékeny bevonásával tartjuk hagyományainkat és ünnepeinket.
Ezeken a napokon kézműves tevékenységeket folytatunk, vidám körjátékokat játszunk, sok élménnyel gazdagodva, zenés műsor színesíti –e szép napokat.
Nagy hangsúlyt fektetünk kirándulások, séták megszervezésére.
Változatos programokkal gazdagítjuk a gyermekek ismereteit pld. bábszínház, múzeumlátogatás stb.
Esélyt biztosítunk minden gyermeknek a saját egyéniségének megfelelő fejlődésére, erősségei felmérésére és a sikerélmény jutásához.

A szülői igényeknek megfelelően a gyermekek érdekeit a programunk szellemiségét figyelembe véve különböző szolgáltatásokat biztosítunk:
 logopédiai fejlesztés
 egyéni, differenciált fejlesztés (felzárkóztatás, tehetséggondozás) alapozó terápia
 Ismerkedés:

- fitt-gyermektorna
- sakkal
- hangszeres zenés játékokkal, „zeneovi”


Óvodánk sajátsága:
 Logopédia csoportunk, melyben a létszám maximum 10 fő, ahol a rászoruló gyermekek minden napos hatásos beszéd- és mozgásterápiában részesülnek.
 ELTE TÓK óvóképzős főiskolai hallgatók gyakorlati képzése- mely által nemcsak a leendő óvodapedagógusok fejlődnek, hanem általuk mi is.
 Boldogóvoda címet 2 éve birtokoljuk- 2 pedagógusunk rendszeresen tart boldogórákat-

Óvodánk bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok:
2021 április 22-23 - én 9-11. óra között a szülők és óvodánk iránt érdeklődők;
 Bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe.
 Bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe.
Válaszolunk kérdéseikre az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan. Szeretettel várunk minden érdeklődő családot leendő óvodás gyermekeikkel együtt, egy kellemes játszós, beszélgetős, óvodánkkal ismerkedő alkalomra.


Óvodánkat ajánljuk:
Azoknak, akik a gyermeki szabad döntésre épülő óvodai élményeket remélnek, mely által gyermekük önkifejezése, önmegvalósítása tág teret kap, és azoknak, akik készek is részt vállalni ebben a folyamatban.

A Kispesti Napraforgó Óvoda Nevelőtestülete és Vezetősége